IMPRINT

 

FRANKSTAHL ZAGREB D.O.O.

Ulica Ivana Šibla 15
10020 Zagreb
Hrvatska

Tel         +385(0)1 - 4803290
WWW    www.frankstahl.hr
EMail     sales.hr@frankstahl.com

OIB- HR74438812930
Registrirano kod Trgovačkog suda Zagreb
 

AUTORSKA PRAVA
Autorska prava Sve informacije, fotografije i grafike sadržane na ovim stranicama vlasništvo Frankstahla.

Ove informacije možete koristiti i printati samo za osobnu upotrebu. Svako daljnje korištenje, posebno spremanje u baze podataka, umnožavanje, objave kao i svako objavljivanje u svrhu reklame, upotreba u drugim dokumentima i predaja na treće osobe u djelovima ili u prerađenom obliku je zabranjena bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Frankstahl-a.

Informacije koje proizlaze iz ove web stranice su u najboljem znanju i savijesti i dolaze od za nas povjerljivih izvora.

Nismo odgovorni  za točnost informacija na ovoj web stranici kao i za potpunost istih te iste nisu podložne prigovoru.

Frankstahl ne prihvaća odgovornost prema osobama i pravnim subjektima koje koriste ili se oslanjaju na informacije i mišljenja koja su navedena na web stranici.

Frankstahl ne prihvaća reprezentativnost drugih web stranica koje mogu biti oformljene preko ove web stranice i posredno ne preuzima odgovornost za korištenje takvih web stranica ili informacija koje mogu sadržavati, u vezi sa gubitcima ili štetama koje mogu izazvati korištenjem gore spomenutih web stranica. .

UPOZORENJE
Korištena imena proizvoda, oznake robe i zaštićene oznake robe su u vlasništvu Frankstahl-a. Korištenje robnih oznaka služi za informacije i ne daje informaciju za raspoloživost proizvoda i robnih oznaka. Frankstahl priznaje sva imena proizvoda i oznake robnih marki.

 


 
 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA TRGOVINE

 

Prodavatelj je trgovačko društvo Frankstahl Zagreb d.o.o. iz Zagreba 10020, Ulica Ivana Šibla 15, OIB: 74438812930, MBS: 080435538, email: sales.hr@frankstahl.com.

 

Kupac je svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje putem internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima.

 

 1. Područje primjene

Opći uvjeti primjenjuju se za korištenje internet portala za Kupce u okviru kojeg trgovačko društvo Frankstahl Zagreb d.o.o. nudi prodaju i isporuku ponuđene robe kao i opsežnu ponudu obrade.

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Prodavatelja i Kupca – klijenta vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanje, vrijeme isporuke i način preuzimanja, otpremu, pridržaj prava vlasništva, odgovornost za materijalne nedostatke, zaštitu osobnih i drugih podataka te druga pitanja važna za sklapanje ugovora putem internet trgovine.

Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici na domeni www.thesteel.com/hr u formatu kojeg je moguće ispisati i pohraniti i čine sastavni dio svakog zaključenog ugovora te obvezuju Kupca – klijenta već prilikom prve registracije na internet portalu, a važeći su i za sve naknadne narudžbe roba, usluga i servisa.

Rad internet trgovine za Kupce – klijente uslijedit će do opoziva te je Frankstahl Zagreb d.o.o. ovlašten u svako doba potpuno obustaviti mogućnost korištenja internet trgovine time da obustava ne utječe na obvezu ispunjenja postojećih ugovora.

 1. Registracija

Korištenje internet trgovine rezervirano je isključivo za registrirane korisnike.

U okviru registracije korisnik je dužan navesti cjelokupne i točne podatke te ih naknadno, u slučaju eventualnih promjena, neodgodivo aktualizirati.

Nakon ispunjavanja zatraženih podataka te prihvaćanja registracije od strane Frankstahl Zagreb d.o.o. korisnik će zaprimiti e-mail potvrdu sa poveznicom za aktivaciju u svrhu finaliziranja registracije.

Nakon aktivacije putem e-maila korisnik se navođenjem osobnih pristupnih podatka (korisničko ime i lozinka) može prijaviti na internet trgovinu na online portalu.

Korisnik se obvezuje svoje pristupne podatke držati tajnima te ih štititi od pristupa neovlaštenih trećih osoba.

Frankstahl Zagreb d.o.o. pridržava pravo u okviru registracije zatražiti dokaz o identitetu i bonitetu korisnika, kao i osobama ovlaštenim za zastupanje te bez navođenja posebnih razloga odbiti registraciju korisnika.

 1. Sklapanje ugovora

Kada Kupac na internet trgovini pritisne tipku „Naručite sada“ daje obvezujuću ponudu za kupnju odabrane robe i usluga.

Prihvaćanje ponude i sklapanje ugovora uslijedit će slanjem potvrde naloga kupcu putem e-maila na e-mail adresu navedenu u okviru registracije korisnika. Ugovor u elektroničkom obliku sklopljen je onoga trenutka kad ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvaća ponudu.

Frankstahl Zagreb d.o.o. pridržava pravo prije prihvaćanja narudžbe zatražiti dokaz o identitetu i bonitetu Kupca kao i o osobama ovlaštenim za zastupanje Kupca.

 1. Cijene

Cijene roba, usluga i servisa određene su i objavljene od strane Frankstahl Zagreb d.o.o. – Prodavatelja te će biti uvećene za propisani porez na dodanu vrijednost.

Za kupce koji s Prodavateljem imaju sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji obračunava se kupoprodajna cijena važeća na dan isporuke.

Troškovi transporta (isporuke) i ostali sporedni troškovi posebno se obračunavaju.

Eventualno odobreni popust ili rabat važeći je samo za predmetnu narudžbu i ne odobrava se za buduće naloge odnosno isporuke.

 1. Plaćanje

Frankstahl Zagreb d.o.o. prihvaća sredstva plaćanja navedena na portalu internet trgovine.

Nakon što uplata Kupca bude vidljiva na računu Prodavatelja pristupit će se obradi narudžbe te će se Kupac izvijestiti o uvjetima i rokovima isporuke.

Kupac je suglasan da Prodavatelj u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni, Prodavatelj ima pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu.

Za kupce koji s Prodavateljem imaju sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji rokovi plaćanja počinju teći s datumom izdavanja računa, a u slučaju nepridržavanja rokova plaćanja, Frankstahl Zagreb d.o.o. ovlašten je prema vlastitom izboru obračunati maksimalnu zakonsku zateznu kamatu, obračunati troškove izvansudske opomene te zahtjevati naknadu štete ili raskinuti ugovor i zahtjevati naknadu štete zbog neispunjenja.

 1. Vrijeme isporuke, način preuzimanja i otprema

Prilikom svake narudžbe Kupac će biti obaviješten o načelnom vremenu isporuke koje ne obvezuje te Frankstahl Zagreb d.o.o. ne odgovara za eventualna kašnjenja od strane kurirskih službi.

Ukoliko kod naručivanja nisu utvrđene posebne odredbe u vezi vremena isporuke i otpreme, Kupac je suglasan da Frankstahl Zagreb d.o.o. organizira otpremu prema najboljoj procjeni bez odgovornosti za visinu troškova otpremanja.

Ukoliko se prilikom naručivanja Kupac obvezao osobno preuzeti robu, dužan je to učiniti odmah po primitku obavijesti da je roba stavljena na raspolaganje u kojem slučaju je dužan voditi računa o prijevoznom sredstvu i osiguranju tereta za robu koju je naručio i koju preuzima. U slučaju zakašnjenja sa preuzimanjem kupac je obvezan na plaćanje ležarine koja se obračunava po danu. U slučaju da ne bi bio moguć zakonit utovar u teretno vozilo Kupca, Frankstahl Zagreb d.o.o. ovlašten je odbiti utovar robe time da odbijanje utovara ne oslobađa Kupca od preuzimanja robe.

Ukoliko su moguće djelomične isporuke jedne narudžbe, Frankstahl Zagreb d.o.o. ovlašten je takvu isporuku izvršiti prema vlastitom izboru. Svaka djelomična isporuka obračunat će se kao zaseban posao.

 1. Pridržaj prava vlasništva

Roba je u vlasništvu prodavatelja do trenutka cjelokupnog podmirenja iznosa od strane Kupca.

U slučaju kašnjenja u plaćanju od strane Kupca, Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i ponovno preuzeti posjed robe u odnosu na koju je pravo vlasništva bilo pridržano, sve o trošku kupca uključujući sve tražbine ili prava koje kupac ima prema trećim osobama u pogledu iste.

Kupac je dužan bez odgode obavijestiti Prodavatelja o eventualnim zapljena koje provodi treća strana ili drugim potraživanjima glede isporučene robe.

 1. Odgovornost za materijalne nedostatke

Kupac je dužan odmah po preuzimanju pažljivo pregledati robu i pisanim putem obavijestiti prodavatelja o eventualnim vidljivim nedostacima najkasnije u roku od osam (8) dana od dana preuzimanja robe, a kod trgovačkih ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ukoliko se nakon primitka robe od strane kupca pokaže da ista ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, odnosno isporuke, Kupac je dužan pod prijetnjom gubitka prava o navedenom pisano izvijestiti prodavatelja u roku od tri (3) dana od otkrivanja nedostatka.

Pisane obavijesti moraju biti potpisane od strane ovlaštene osobe Kupca i ovjerene žigom Kupca te sadržavati detaljnu specifikaciju isporučene robe te detaljan opis vidljivog ili skrivenog nedostatka jer će se u protivnom smatrati da Kupac nije obavijestio Prodavatelja o nedostacima robe.

U slučaju pravovremenog i opravdanog prigovora zbog nedostatka Prodavatelj će prema vlastitom izboru i mogućnostima otkloniti nedostatak zamjenom robe ili povratom odnosno sniženjem cijene.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke na isporučenoj robi zbog neodgovarajućeg rukovanja od strane Kupca ili treće osobe uključujući i nedostatke nastale uslijed pogrešne ugradnje ili montaže.

 1. Pravo na naknadu štete

Na odgovornost za naknadu štete primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Prodavateljeva je odgovornost isključena ako je na temelju okolnosti slučaja vjerojatno da neispravnost, a ni njen uzrok nisu postojali u vrijeme kad je proizvod stavljen u promet ili ako je šteta prouzročena isključivo radnjom Kupca ili osobe za koju on odgovara ili ako je šteta prouzročena isključivo radnjom treće osobe koju prodavatelj nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao izbjeći ili otkloniti.

Ukoliko Kupac proda proizvod odnosno robu koju je Prodavatelj stavio u promet ili koju sam prodaje, isti je dužan prethodnu odredbu u potpunosti prenijeti na svoje kupce te ih obvezati da tu odredbu prenesu isto tako prenesu i na sve daljnje kupce. U slučaju da Kupac to ne učini, odgovara za svu štetu koja bi zbog toga mogla nastati Prodavatelju.

Prodavatelj ne odgovara za štetu koja nastane zbog zlouporabe internet trgovine odnosno zbog nesavjesnog ili nemarnog čuvanja pristupnih podataka.

Prodavatelj ne odgovara za moguće prekide ili smetnje u svezi s korištenjem usluga i servisa na portalu internet trgovine.

 1. Prijeboj

Prijeboj potraživanja Kupca s potraživanjem Prodavatelja nije dopušten osim ukoliko Prodavatelj da izričitu pisanu suglasnost u kojoj će se naznačiti točni iznosi potraživanja koja se prebijaju.

 1. Oslobođenje od ispunjenja ugovornih obveza

Ukoliko nakon zaključenja ugovora bez krivnje Prodavatelja nastupe određene okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju ispunjenje obveza (npr. viša sila, štrajk u poslovanju, bolest osoblja, krađa, požar, kvar na računalnoj mreži i sl.) Prodavatelj ima pravo na raskid ugovora uz obvezu slanja obavijesti kupcu o nastupu takvih okolnosti.

U slučaju kašnjenja u ispunjenju za koje Prodavatelj nije odgovoran, Kupac je prije raskida ugovora obvezan Prodavatelju omogućiti odgovarajući dodatni rok za ispunjenje.

Promjene u kreditnoj sposobnosti Kupca ovlašćuju Prodavatelja odustati od ugovora ili zahtjevati predujam ili sredstvo osiguranja.

 1. Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci kupaca i korisnika internet stranica Frankstahl Zagreb d.o.o. zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljeni osobni podaci bit će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora, a mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda.

Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i istiniti te potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka na način i u svrhu kako je to navedeno.

 1. Prijelazne i završne odredbe

Na uvjete poslovanja internet trgovine primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, odredbe Zakona obveznim odnosima i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Ništetnost pojedinih odredbi ovih uvjeta ne utječe na važenje preostalih odredbi kao ni na sklapanje ugovora.

Frankstahl Zagreb d.o.o. može u svakom trenutku izmjeniti odredbe ovih Općih uvjeta. Sve izmjene biti će pravovremeno objavljene na internet portalu za Klijente te će se tekst izmjene dostaviti i registriranim korisnicima putem elektroničke pošte.

Sve sporove koji bi proizašli iz ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili sadržaj ovih općih uvjeta stranke će nastojati riješiti mirnim putem, u protivnom za rješavanje spomenutih sporova nadležan je sud u Zagrebu.

 

 
Ova web stranica koristi kolačiće. Ako nastavite pregledavati ovu web stranicu, prihvaćate našu upotrebu kolačića. Detaljnije informacije možete pronaći u našem Pravila o privatnosti.